Algemene Voorwaarden

  Algemene Voorwaarden van de Vennootschap onder Firma Active Drive, mede handelend onder de naam Active Drive Off-road Expeditions, gevestigd en kantoorhoudende aan de Kloosterstraat nummer 20B te Megen. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer 17.15.25.02.

  1. Definities.

  1.1 Active Drive: de Vennootschap onder Firma Active Drive, mede handelend onder de naam Active Drive Off-road Expeditions, gevestigd aan de Kloosterstraat nummer 20B te Megen. Active Drive handelt onderscheidelijk in de hoedanigheid van Tussenpersoon, Reisorganisatie en Dienstverlener.

  1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die in de Overeenkomst als wederpartij van Active Drive optreedt.

  1.3 Gast/Klant: de natuurlijke persoon en/of degene(n) die hem vergezelt(len), aan wie op grond van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst een dienst moet worden verleend. Waar in de Algemene Voorwaarden van Gast, Klant of Opdrachtgever wordt gesproken, wordt zowel Gast, Klant als Opdrachtgever bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van de drie bedoeld kan zijn.

  1.4 Overeenkomst: de tussen Active Drive en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst terzake het door Active Drive verlenen van diensten op het gebied van reizen of evenementen, zulks in de ruimste zin des woords, zoals het namens de Opdrachtgever, dus in de hoedanigheid van Tussenpersoon, aangaan van een overeenkomst tot levering door een Dienstverlener aan de Opdrachtgever van logies en/of spijs en/of drank en/of (zaal)ruimte en/of terreinen en/of vervoer en/of overige diensten en goederen alsmede het als Reisorganisator aangaan van een Reisovereenkomst met de Opdrachtgever, tegen een door de Opdrachtgever aan Active Drive te betalen prijs.

  1.5 Dienstverlener: de accommodatieverschaffer en/of het restaurantbedrijf en/of het audiovisueel verhuurbedrijf en/of de vervoerder en/of de Reisorganisator en/of de overige Dienstverlener, met wie Active Drive namens of ten behoeve van de Opdrachtgever een Overeenkomst tot levering van diensten en/of goederen is aangegaan, en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de desbetreffende dienst.

  1.6 Contractwaarde: de totale waarde van de Overeenkomst (inclusief toeristenbelasting en BTW).

  1.7 Reisorganisator (in de zin van artikel 7: 500 e.v. BW): degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt. Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf als Tussenpersoon optreedt van een niet in Nederland gevestigde Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW), wordt jegens zijn wederpartij als Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) aangemerkt.

  1.8 Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7: 500 e.v. BW): de overeenkomst waarbij een Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat, alsmede ten minste twee van de volgende diensten:

  1. vervoer,
  2. verblijf,
  3. een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt.

  1.9 Reiziger:

  1. de Opdrachtgever van Active Drive, of
  2. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
  3. degene aan wie overeenkomstig artikel 7:506 BW de rechtsverhouding tot de Reisorganisator is overgedragen.

  Waar in de Algemene Voorwaarden van Reiziger, of Opdrachtgever, wordt gesproken, wordt zowel Reiziger als Opdrachtgever bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beiden bedoeld kan zijn.

  1.10 Tussenpersoon: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen of evenementen, zulks in de ruimste zin des woords, inbegrepen adviezen en informatie terzake.

  1.11 Te verstrekken gegevens: de gegevens, welke de Opdrachtgever c.q. Reiziger verstrekt uiterlijk vòòr een door Active Drive aangegeven tijdstip. Deze gegevens betreffen hemzelf, zijn Gast(en) en/of klant(en) en/of andere Reizigers voorzover die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van reis en/of evenement.

  Te denken valt aan:

  • Gegevens t.b.v. de boeking van vliegtickets (NAW, paspoortnummer, geboortedatum, geslacht), en/of
  • Gegevens t.b.v. reis- en annuleringskosten verzekeringen (NAW, geboortedatum, geslacht, maatschappij en polisnummer; indien zelf afgesloten), en/of
  • Gegevens terzake medische omstandigheden (medicatie, gezondheidsconditie, handicap, inentingen)

  2. Toepasselijkheid.

  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van de door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van toepassing op de totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van een Overeenkomst. Indien daarnaast toch andere voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid deze Algemene Voorwaarden.

  2.2 Afwijken van de Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

  2.3 Deze Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Active Drive gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst.

  2.4 De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene en/of Leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


  3. Structuur van de Algemene Voorwaarden/nadere omschrijving.

  3.1 Gelet op de structuur van de Algemene Voorwaarden is het voor wat betreft de rechten en plichten van partijen van belang in welke hoedanigheid Active Drive de overeengekomen dienst(en) verleent.

  Voor de goede orde: indien Active Drive op grond van de Overeenkomst gehouden is meerdere diensten te verlenen, dan dient dus per dienst te worden bekeken in welke hoedanigheid Active Drive de dienst verleent. De volgende mogelijkheden kunnen van toepassing zijn:

  1. Active Drive optredende als Tussenpersoon (categorie 1).

  Het gaat hierbij om situaties waar Active Drive op grond van de Overeenkomst bemiddelt bij de totstandkoming van (een) overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en Dienstverlener(s):

  1. terzake een enkele dienst (inbegrepen adviezen en informatie), of
  2. terzake meerdere diensten, die niet vallen onder de definitie van Reisovereenkomst (inbegrepen adviezen en informatie).

  Met betrekking tot evenementen die Active Drive ten behoeve van de Opdrachtgever organiseert wordt het navolgende opgemerkt: Voor de reserveringen (inbegrepen adviezen en informatie) die Active Drive voor het organiseren van evenementen maakt dient Active Drive als Tussenpersoon te worden aangemerkt, tenzij en voorzover Active Drive als Reisorganisator dient te worden aangemerkt, in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst. De overige diensten die Active Drive in het kader van het organiseren van evenementen verleent, dus de diensten waarin Active Drive niet optreedt als Tussenpersoon of als Reisorganisator, doch als de feitelijke dienstverlener, vallen onder categorie 3.

  De overeenkomst met de desbetreffende Dienstverlener wordt door Active Drive namens de Opdrachtgever aangegaan. De Opdrachtgever is alsdan terzake de feitelijke dienstverlening gebonden aan de voorwaarden van de Dienstverlener welke deze bij de totstandkoming van de overeenkomst van toepassing heeft verklaard. De Opdrachtgever vrijwaart Active Drive voor iedere vordering terzake. Op verzoek van de Opdrachtgever zal Active Drive bemiddelen bij het verkrijgen van deze voorwaarden door de Opdrachtgever.

  2. Active Drive optredende als Reisorganisator, in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst (categorie 2).

  Deze categorie doet zich voor indien Active Drive naar Nederlands recht of dwingend Europees recht moet worden aangemerkt als Reisorganisator, in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst.

  Met betrekking tot de evenementen die Active Drive ten behoeve van de Opdrachtgever organiseert wordt het volgende opgemerkt:

  Indien Active Drive voor het organiseren van evenementen meerdere diensten verleent, kan het zijn dat een deel daarvan valt onder de definitie van Reisovereenkomst. Voor deze diensten dient Active Drive  te worden aangemerkt als Reisorganisator. De andere diensten vallen dan onder categorie 1 of 3.

  3. Active Drive niet optredende als Tussenpersoon of als Reisorganisator maar als de feitelijke dienstverlener (categorie 3).

  Bij deze categorie dient te worden gedacht aan situaties waarin Active Drive op grond van de Overeenkomst een enkele dienst of meerdere diensten verleent waarin Active Drive niet optreedt als Tussenpersoon of als Reisorganisator, doch als de feitelijke dienstverlener.

  Met betrekking tot de evenementen die Active Drive ten behoeve van de Opdrachtgever organiseert wordt verwezen naar art. 3.1 onder sub a.


  4. Het aanbod.

  4.1 Ieder door Active Drive gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij er sprake is van een onherroepelijk aanbod in de zin van artikel 6:219 lid 3 jo 6:217 lid 2 BW.

  4.2 Een vrijblijvend aanbod kan nog onverwijld na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen.

  4.3 De in het aanbod vermelde kamerprijzen gelden per kamer per nacht en zijn exclusief de BTW, de servicekosten van het desbetreffende Hotel, de city-tax en het ontbijt. In de kamerprijs zijn de extra diensten (bijvoorbeeld: pay-tv, minibar, pressing, porterage en roomservice) niet inbegrepen, deze maken geen deel uit van het door Active Drive gedane aanbod.

  4.4 De overige in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief de BTW.

  4.5 Het in de artikelen 4.3 en 4.4 bepaalde ontbeert werking indien, en voor zover, schriftelijk, en van geval tot geval, uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  4.6 Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Active Drive niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde Opdrachtgever of Reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.


  5. De Overeenkomst.

  5.1 Ook indien de Opdrachtgever als tussenpersoon de Overeenkomst met Active Drive aangaat is hij, naast zijn Opdrachtgever, hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

  5.2 De Opdrachtgever zal de (verder) benodigde Gegevens betreffende hemzelf, zijn klant(en) en/of zijn Gast(en) tijdig, d.w.z. binnen de door Active Drive daarvoor gestelde tijdslimiet, verstrekken aan Active Drive. Ingeval van niet-tijdige opgave van de Gegevens is Active Drive gerechtigd een administratiekostenvergoeding van 2% van de Contractwaarde, althans van het desbetreffende contractdeel aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, onafhankelijk van het feit dat de gevolgen van het niet tijdig ter beschikking stellen van deze gegevens voor de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtgever zijn.

  5.3 Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de brochure of op de internetsite van Active Drive is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.

  5.4 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding van de Opdrachtgever of Reiziger van het aanbod van Active Drive, danwel door een schriftelijke of elektronische aanmelding m.b.v. het Active Drive inschrijfformulier of ondertekening van de opdrachtbevestiging.


  6. Uitvoering conform verwachtingen.

  6.1 Active Drive optredende als Tussenpersoon.

  6.1.1 Active Drive is verplicht tot uitvoering van de Overeenkomst c.q. de overeengekomen dienst(en) overeenkomstig de verwachtingen die de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mag hebben.

  6.2. Active Drive optredende als Reisorganisator, in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst.

  6.2.1 Active Drive is verplicht tot uitvoering van de Reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de Opdrachtgever op grond van de Reisovereenkomst redelijkerwijs mag hebben.

  6.2.2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de Opdrachtgever c.q. Reiziger op grond van de Reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is Active Drive, op de wijze zoals aangegeven in artikel 14.1 onder II, gehouden de schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan haar is toe te rekenen, noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

  1. de tekortkoming in de uitvoering van de Reisovereenkomst is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, of
  2. de tekortkoming in de uitvoering van de Reisovereenkomst, die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken, of
  3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht als bedoeld in artikel 7:504 lid 3 onder b BW dan wel aan een gebeurtenis die Active Drive of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de Reisovereenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid, niet kon voorzien of verhelpen.

  6.2.3 Active Drive is, naargelang van de omstandigheden, verplicht de Reiziger c.q. Opdrachtgever hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de Reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de Reiziger c.q. Opdrachtgever moet worden toegerekend, is Active Drive tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de Reiziger c.q. de Opdrachtgever. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen voor rekening van Active Drive, indien de tekortkoming in de nakoming aan haar of aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, overeenkomstig artikel 6.2.2 is toe te rekenen.

  6.3 Active Drive niet optredende als Tussenpersoon of Reisorganisator maar als de feitelijke dienstverlener.

  6.3.1 Active Drive is verplicht tot uitvoering van de Overeenkomst c.q. de overeengekomen dienst(en) overeenkomstig de verwachtingen die de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.


  7. Opzegging door Active Drive.

  7.1 Active Drive optredende als Tussenpersoon.

  7.1.1. Active Drive kan de Overeenkomst c.q. de overeengekomen dienst(en) slechts opzeggen wegens gewichtige, de Opdrachtgever onverwijld meegedeelde omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Active Drive aan de Overeenkomst c.q. de overeengekomen dienst(en) in redelijkheid niet kan worden gevergd.

  7.2. Active Drive optredende als Reisorganisator, in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst.

  7.2.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.2.4, kan Active Drive de Reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de Opdrachtgever onverwijld meegedeelde omstandigheden.

  7.2.2 Indien Active Drive opzegt wegens een niet aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid, biedt zij deze een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2.3 heeft de Opdrachtgever die dat aanbod niet aanvaardt, recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, van een evenredig deel daarvan.

  7.2.3 In geval van opzegging vergoedt Active Drive de Opdrachtgever, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.1 onder II, de door deze geleden vermogensschade en een bedrag voor het derven van reisgenot, tenzij:

  1. Active Drive de Reisovereenkomst opzegt, omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal en de Opdrachtgever binnen de in de Reisovereenkomst aangegeven termijn schriftelijk van de opzegging in kennis is gesteld, of
  2. de opzegging het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is begrepen. Onder overmacht wordt alhier verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

  7.3 Active Drive niet optredende als Tussenpersoon of Reisorganisator maar als de feitelijke dienstverlener.

  7.3.1 Active Drive kan de Overeenkomst c.q. de overeengekomen dienst(en) slechts opzeggen wegens gewichtige, de Opdrachtgever onverwijld meegedeelde omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Active Drive aan de Overeenkomst c.q. de overeengekomen dienst(en) in redelijkheid niet kan worden gevergd.


  8. Wijziging of afgelasting van de Overeenkomst door Active Drive.

  8.1. Active Drive optredende als Tussenpersoon.

  8.1.1. Wanneer het BTW-tarief wordt verhoogd in de periode gelegen tussen het tot stand komen van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan, komt de verhoging voor rekening van de Opdrachtgever.

  8.1.2. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst de kostprijsbestanddelen van de gereserveerde c.q. te leveren goederen en/of diensten, waarop Active Drive haar prijs heeft gebaseerd, worden verhoogd, heeft Active Drive alsdan het recht deze verhoging aan de Opdrachtgever door te berekenen.

  8.2 Active Drive optredende als Reisorganisator, in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst.

  8.2.1 Active Drive heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige, de Opdrachtgever onverwijld meegedeelde, omstandigheden. De Opdrachtgever kan de wijziging afwijzen. De Opdrachtgever moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling.

  8.2.2 Voorts heeft Active Drive het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer punten van ondergeschikte aard te wijzigen wegens gewichtige, de Opdrachtgever onverwijld meegedeelde, omstandigheden. De Opdrachtgever kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. De Opdrachtgever moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling.

  8.2.3 Tot twintig dagen voor aanvang van de reis is het Active Drive toegestaan de contractsom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Alsdan zal Active Drive aangeven op welke wijze de verhoging is doorberekend. De Opdrachtgever kan de verhoging afwijzen. De Opdrachtgever moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling.

  8.2.4 Na een afwijzing als in de voorgaande artikelen bedoeld, kan Active Drive de Overeenkomst opzeggen. Active Drive moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 7 werkdagen na ontvangst van de afwijzing. De Opdrachtgever heeft alsdan recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien Active Drive opzegt na een afwijzing door de Opdrachtgever als in de artikelen 8.2.1 en 8.2.2 bedoeld, vergoedt Active Drive de Opdrachtgever voorts, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.1 onder II, de geleden vermogensschade en een bedrag voor het derven van reisgenot, tenzij:

  1. Active Drive de Overeenkomst opzegt omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal en de Opdrachtgever binnen de in de Overeenkomst aangegeven termijn schriftelijk van de opzegging in kennis is gesteld, of
  2. de opzegging het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is begrepen. Onder overmacht wordt alhier verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

  8.3 Active Drive niet optredende als Tussenpersoon of Reisorganisator maar als de feitelijke dienstverlener.

  8.3.1 Wanneer het BTW-tarief wordt verhoogd in de periode gelegen tussen het tot stand komen van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan, komt de verhoging voor rekening van de Opdrachtgever.

  8.3.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst de kostprijsbestanddelen van de te leveren goederen en/of diensten, waarop Active Drive haar prijs heeft gebaseerd, worden verhoogd, heeft Active Drive alsdan het recht deze verhoging aan de Opdrachtgever door te berekenen.

  8.4 Bij wijziging of afgelasting van een reeds aangevangen reis of evenement is Active Drive gerechtigd eventuele meerkosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen en verplicht eventuele besparingen aan de Opdrachtgever te restitueren. Tevens verplicht zij zich waar mogelijk om reeds doorbetaalde bedragen voor niet genoten diensten terug te vorderen en eventueel aansprakelijke derden aan te spreken voor de door de Opdrachtgever en haarzelf geleden schade. Tot meer dan dat is Active Drive jegens de Opdrachtgever echter niet gehouden, behoudens eigen opzet of grove schuld. In dat geval dient zij alle vooruitbetaalde gelden te restitueren en eventuele schade te vergoeden.


  9.Wijzigingen door de Opdrachtgever.

  9.1 Wijzigingen in onderdelen van de Overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever zullen door Active Drive indien, en voor zover mogelijk, worden uitgevoerd. De daarmee samenhangende kosten, inbegrepen de in dat kader aan Active Drive toekomende vergoeding, zullen worden doorberekend.

  9.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt vermindering door de Opdrachtgever van het aantal deelnemers aan de reis (vervoer en/of verblijf) of het evenement aangemerkt als een (deel-)annulering door de Opdrachtgever waarop artikel 12 van toepassing is.


  10. Bijzondere bepalingen terzake reizen (vervoer en/of verblijf) en evenementen in het buitenland.

  10.1 Verzekeringen.

  10.1.1 Active Drive is bereid om te bemiddelen bij het tot stand komen van de nodige reis- en/of annuleringskosten verzekeringen t.b.v. de deelnemers.

  10.1.2 Indien de Opdrachtgever zelf zorg wil dragen voor een passende reis- en annuleringskosten verzekering, maakt hij uiterlijk 7 dagen voor vertrek polisnummer(s) en verzekeringsmaatschappij aan Active Drive bekend.

  Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft bij het regelen van een passende reis- en annuleringskosten verzekering, behoudt Active Drive zich het recht voor deze verzekering voor alle deelnemers alsnog te verzorgen en de Opdrachtgever hiervoor financieel te belasten.

  10.2 Documenten/visa/inentingen/bagage.

  10.2.1 Uiterlijk bij de totstandkoming van de Overeenkomst zal door of vanwege Active Drive algemene, voor Nederlanders geldende informatie, betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied, aan de Opdrachtgever worden verstrekt.

  10.2.2 De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de Reiziger(s) of Gast(en) bij vertrek en gedurende de reis en/of het evenement in het bezit is (zijn) van de nodige reisdocumenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

  10.2.3 Indien de Reiziger c.q. een Gast de reis niet kan maken en/of niet aan het evenement kan deelnemen wegens gemis van de hiervoor bedoelde documenten, komt zulks geheel voor diens rekening c.q. voor die van de Opdrachtgever.

  10.2.4 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal de Opdrachtgever zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek en/of aanvang van het evenement nagaan of de eerder verkregen informatie tussentijds niet is gewijzigd.

  10.2.5 Active Drive is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bagage en reisdocumenten.


  11. Betalingsvoorwaarden.

  11.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden in Euro’s op de door Active Drive aan te wijzen bankrekening.

  11.2 Betalingstermijn:

  Teneinde de dienstverlening door de uitvoerende Dienstverleners zoals vervoerders, accommodatieverschaffers en de plaatselijke afhandelingagent veilig te stellen, dient Active Drive deze tijdig aan zich te binden en daartegenover zich aan de door deze gehanteerde betalings- en annuleringsvoorwaarden te onderwerpen. Derhalve geldt het volgende:

  A. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en behoudens het onder B bepaalde, geldt het navolgende:

  1. Binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst is de Opdrachtgever gehouden over te gaan tot betaling van een som ter grootte van 25% van de Contractwaarde.
  2. Uiterlijk 6 maanden voor de aanvangsdatum van de reis (vervoer en/of verblijf) en/of het evenement dient de Opdrachtgever over te zijn gegaan tot betaling van een som tot in totaal 50% van de Contractwaarde.
  3. Uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis (vervoer en/of verblijf) en/of het evenement dient de Opdrachtgever over te zijn gegaan tot betaling van een som tot in totaal 100% van de Contractwaarde.
  4. Indien de Overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis (vervoer en/of verblijf) en/of het evenement tot stand komt dient terstond de gehele Contractwaarde te worden voldaan. Active Drive is te allen tijde gerechtigd hiervan af te wijken indien de voorwaarden van een Dienstverlener, met wie zij namens of ten behoeve van de Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten, haar daartoe aanleiding mocht geven (striktere bepalingen).

  B. Indien Active Drive op grond van de Overeenkomst optreedt als de feitelijke dienstverlener, en dus op grond van de Overeenkomst niet tevens diensten verleent in de hoedanigheid van Tussenpersoon of Reisorganisator, is de Opdrachtgever gehouden over te gaan tot betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien Active Drive op grond van de Overeenkomst gehouden is meerdere diensten te verlenen en zij voor wat betreft een deel dient te worden aangemerkt als feitelijke dienstverlener en voor wat betreft een ander deel als Tussenpersoon of als Reisorganisator, dan geldt voor de gehele overeenkomst het onder sub A bepaalde, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  11.3 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen komen de bankkosten voor rekening van de Opdrachtgever. Onder bankkosten wordt verstaan al hetgeen Active Drive aan de bank verschuldigd is terzake de bijschrijving, met een minimum van € 50,00.

  11.4 Active Drive is gerechtigd eenzijdig de ontbinding van de Overeenkomst in te roepen telkens wanneer de Opdrachtgever in gebreke is gebleven aan één van de hiervoor genoemde betalingsvoorwaarden te voldoen. Afrekening vindt alsdan plaats overeenkomstig hetgeen in artikel 12 is bepaald ingeval van annulering door de Opdrachtgever.

  11.5 Overige, krachtens de Overeenkomst door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur aan Active Drive te worden voldaan.

  11.6 Betwisting van hetgeen door Active Drive in rekening is gebracht dient binnen 10 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Active Drive kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke daarvan zal de factuur bindend zijn. De betalingsverplichting van de Opdrachtgever wordt door zodanige betwisting niet opgeschort.

  11.7 Door enkele overschrijding van enige betalingstermijn, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, is de Opdrachtgever in gebreke. Alsdan dient de Opdrachtgever alle op de inning vallende kosten te vergoeden, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningkosten worden, met een minimum van € 250,00, alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW, berekend over de verschuldigde som, op de navolgende wijze:

  • over de eerste € 3.000,00: 15%.
  • over het meerdere tot € 5.900,00: 10%.
  • over het meerdere tot € 24.000,00: 8%.
  • over het meerdere tot € 59.000,00: 5%.
  • over het meerdere boven € 59.000,00: 3%.

  Daarenboven is de Opdrachtgever een vergoeding aan rente verschuldigd van 1,5% per maand over de verschuldigde som, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

  11.8 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de Opdrachtgever bij die betaling geplaatste aantekening dan wel opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de Opdrachtgever aan Active Drive in de navolgende volgorde:

  1. de kosten van executie;
  2. de gerechtelijke- en buitengerechtelijke inningkosten;
  3. de rente;
  4. de schade;
  5. de hoofdsom.

  11.9 Bij een aanvraag tot faillietverklaring van de Opdrachtgever, alsmede bij diens faillietverklaring, bij onder curatelenstelling of overlijden van of boedelafstand door de Opdrachtgever, wanneer deze surséance van betaling aanvraagt, bij het instellen van een bewind in de zin van Boek I BW of van een trust, alsmede wanneer diens goederen rechtsgeldig geheel of gedeeltelijk door derden mocht worden in beslag genomen, is het aan Active Drive verschuldigde alsdan in zijn geheel, en terstond, opeisbaar zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist zal zijn. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die alsdan naar het redelijk oordeel van Active Drive gemaakt dienen te worden, teneinde het op dat moment aan haar verschuldigde te kunnen innen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

  11.10 Indien de omstandigheden haar daartoe aanleiding geven is Active Drive te allen tijde gerechtigd van de Opdrachtgever zekerheid ter nakoming te verlangen. Indien de Opdrachtgever de verlangde zekerheid niet kan verschaffen is Active Drive gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden, zonder dat zij gehouden zal zijn tot het doen van een schadevergoeding van enigerlei aard.


  12. Annulering door de Opdrachtgever.

  12.1.1 De Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Overeenkomst te annuleren tegen betaling aan Active Drive van de hieronder aangegeven bedragen.

  12.1.2 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Als datum van annulering geldt de datum waarop dit schrijven door Active Drive is ontvangen.

  12.1.3 Ingeval van no-show aan de zijde van de Opdrachtgever is deze te allen tijde gehouden de contractwaarde te betalen.

  12.1.4 Indien niet alle overeengekomen diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde diensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

  12.1.5 Het ex artikel 11.2 door de Opdrachtgever gedane voorschot wordt alsdan verrekend met hetgeen de Opdrachtgever op grond van het volgende artikel verschuldigd is. De Opdrachtgever dient het restant binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur op de rekening van Active Drive te hebben bijgeschreven. De artikelen 11.1, 11.3, 11.6 tot en met 11.8 zijn van toepassing.

  12.1.6 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt het volgende:

  A. Active Drive optredende als Tussenpersoon of Reisorganisator, in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst.

  1.  Bij annulering uiterlijk 6 maanden voor de aanvangsdatum van de reis (vervoer en/of verblijf) en/of het evenement is de Opdrachtgever gehouden 10% van de contractwaarde aan Active Drive te betalen.
  2. Bij annulering korter dan 6 maanden doch meer dan 3 maanden voor de aanvangsdatum van de reis (vervoer en/of verblijf) en/of het evenement is de Opdrachtgever gehouden 50% van de Contractwaarde aan Active Drive te betalen.
  3. Bij annulering korter dan 3 maanden doch meer dan 1 maand voor de aanvangsdatum van de reis (vervoer en/of verblijf) en/of het evenement is de Opdrachtgever gehouden 75% van de Contractwaarde aan Active Drive te betalen.
  4. Bij annulering minder dan 1 maand voor de aanvangsdatum van de reis (vervoer en/of verblijf) en/of het evenement is de Opdrachtgever gehouden 100% van de Contractwaarde aan Active Drive te betalen.

  Active Drive is te allen tijde gerechtigd hiervan af te wijken, indien de voorwaarden van een Dienstverlener, met wie zij namens of ten behoeve van de Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten, haar daartoe aanleiding mocht geven (striktere bepalingen).

  1. Bij een individuele annulering binnen de daartoe in de overeenkomst bepaalde deadline van het doorgaan van reis of evenement, waarvan het gevolg is dat het aantal Reizigers, Gasten en of Klanten beneden het gestelde minimum aantal deelnemers komt, is de Opdrachtgever en/of Reiziger gehouden 100% van de naar rato Contractwaarde aan Active Drive te betalen.

  B. Active Drive niet optredende als Tussenpersoon of Reisorganisator maar als de feitelijke dienstverlener.

  De Opdrachtgever en/of Reiziger is gehouden 100% van de Contractwaarde aan Active Drive te betalen.

  12.1.7 Tijdig voor de aanvang van reis of evenement kan de Opdrachtgever en/of diens Gast of Klant zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  1. de ander voldoet aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden; en
  2. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
  3. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken Dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

  In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 12.1.7 van toepassing.


  13. Overmacht.

  13.1 In geval van overmacht aan de zijde van Active Drive is zij te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, in welk geval de Opdrachtgever geen recht heeft op schadevergoeding van enigerlei aard.

  13.2 Indien Active Drive is opgetreden als Tussenpersoon, en een Dienstverlener op grond van overmacht (waaronder mede begrepen politieke onrust, oorlog, schaarste, algemene stakingen, brand, overstromingen, aardbevingen of andere natuurrampen) de reservering(en) annuleert laat dit de overige onderdelen van de tussen de Opdrachtgever en Active Drive gesloten Overeenkomst geheel onverlet. Terzake de door de Dienstverlener op grond van overmacht geannuleerde dienst(en) is de Opdrachtgever gehouden tot betaling aan Active Drive van de aan Active Drive toekomende bemiddelingsvergoeding voor de geannuleerde dienst(en). De artikelen 11.1, 11.3, 11.6 tot en met 11.8 zijn op betaling van deze vergoeding van toepassing, Active Drive is bevoegd tot verrekening.


  14. Aansprakelijkheid.

  14.1 Indien Active Drive voor schade aansprakelijk moge zijn, is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

   A. Active Drive optredende als Tussenpersoon.

  1. Active Drive is nimmer aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van de betreffende Dienstverlener noch voor de juistheid van de door deze verschafte informatie. De betreffende Dienstverlener is jegens de Opdrachtgever, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, aansprakelijk voor de uitvoering van de betreffende dienst. Voor alle uit de door de betreffende Dienstverlener gedane overboekingen voortvloeiende schadeclaims is slechts de betreffende Dienstverlener aansprakelijk.
  2. Voorzover Active Drive zelf toerekenbaar tekort schiet en de Opdrachtgever daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot) is de aansprakelijkheid van Active Drive beperkt tot ten hoogste 25% van de Contractwaarde van de Overeenkomst althans tot dat deel van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  3. De aansprakelijkheid voor schade, waartegen de Opdrachtgever en/of diens Klant en/of Gast c.q. de Reiziger verzekerd is (bijvoorbeeld middels een reis en/of annuleringskosten verzekering, danwel een WA- of ziektekostenverzekering), of geacht mag worden verzekerd te zijn, alsmede aansprakelijkheid voor schade die deze lijden in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder mede begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), wordt uitgesloten.

   B. Active Drive optredende als Reisorganisator, in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst.

  Indien Active Drive naar Nederlands recht of dwingend Europees recht moet worden aangemerkt als Reisorganisator, en er dus onder meer sprake is van een pakketreis welke van tevoren is georganiseerd en vervolgens is aangeboden, en dus sprake is van een Reisovereenkomst, geldt het navolgende:

  1. Terzake aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger. Indien op een in de Reisovereenkomst begrepen dienst een verdrag van toepassing is, kan Active Drive zich beroepen op een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger, die dat verdrag aan haar als zodanig toekent of toestaat.
  2. Terzake aansprakelijkheid voor andere dan de in artikel 14.1 onder B sub 1 bedoelde schade.

  a. Indien Active Drive de in de Reisovereenkomst begrepen diensten zelf verleent, wordt haar aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de reissom, tenzij er sprake is van opzet of grove roekeloosheid met de wetenschap dat de schade daaruit waarschijnlijk zal voortvloeien.

  b. Voorzover Active Drive niet zelf de in de Reisovereenkomst begrepen diensten verleent, wordt haar aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de reissom.

  1. Indien Active Drive jegens de Opdrachtgever, Reiziger, Gast of Klant aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
  2. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de Opdrachtgever en/of diens Klant en/of Gast c.q. de Reiziger verzekerd is (bijvoorbeeld middels een reis- en/of annuleringskosten verzekering, danwel een WA- of ziektekostenverzekering), of geacht mag worden verzekerd te zijn, wordt uitgesloten.

  C. Active Drive niet optredende als Tussenpersoon of Reisorganisator maar als de feitelijke dienstverlener.

  1. Voorzover Active Drive zelf toerekenbaar tekort schiet en de Opdrachtgever daardoor schade lijdt is de aansprakelijkheid van Active Drive beperkt tot ten hoogste 100% van de Contractwaarde van de Overeenkomst althans tot dat deel van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  2. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de Opdrachtgever en/of diens Klant en/of Gast c.q. de Reiziger verzekerd is (bijvoorbeeld middels een reis en/of annuleringskosten verzekering, danwel een WA- of ziektekostenverzekering), of geacht mag worden daartegen verzekerd te zijn, alsmede aansprakelijkheid voor schade die deze lijden in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder mede begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), wordt uitgesloten.

  14.2 Iedere aanspraak tot schadevergoeding jegens Active Drive verjaart na verloop van één jaar vanaf het moment waarop de aanspraak haar oorzaak vond.

  14.3 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Active Drive gelden ook ten behoeve van werknemers van Active Drive en betrokken Dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluiten.


  15. Vrijwaring door de Opdrachtgever en/of Dienstverlener.

  15.1 De Opdrachtgever vrijwaart Active Drive tegen vorderingen van Reizigers, Gasten, Klanten of andere derden die door of namens de Opdrachtgever bij de reis (vervoer en/of verblijf) en/of het evenement betrokken zijn geweest.

  15.2 De Dienstverlener vrijwaart Active Drive tegen vorderingen van Opdrachtgever en deelnemers uit hoofde van door hem te verlenen diensten.


  16. Intellectueel eigendom.

  16.1 Active Drive is niet aansprakelijk voor inbreuk op het aan derden in eigendom toebehorende auteurs- en/of octrooi- en/of licentie- en/of merken- en/of modellenrecht, indien Active Drive dat recht geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen, die aan haar door of vanwege de Opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of zijn voorgeschreven. De Opdrachtgever vrijwaart Active Drive voor alle vorderingen terzake.

  16.2 Indien de door Active Drive in opdracht verrichte werkzaamheden tot gevolg hebben dat er een intellectueel eigendomsrecht ontstaat, dan berust dit recht bij Active Drive.

  16.3 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het overeengekomen gebruik.


  17. Brochure of Internetinformatie van Active Drive.

  17.1 De in de brochure of op de internetsite van Active Drive gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en/of drukfouten. De vermelde bedragen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij Active Drive bekend waren ten tijde van het in druk geven van de brochure of het plaatsen van de informatie op de internetsite.


  18. Klachten.

  18.1 Active Drive optredende als Tussenpersoon.

  18.1.1 Klachten over een door Active Drive gedane reservering kunnen uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst, of als de reis (vervoer en/of verblijf) en/of het evenement geen doorgang heeft gevonden, tot een maand na de oorspronkelijke vertrekdatum, verblijfdatum of evenementdatum, bij Active Drive worden ingediend.

  18.1.2 Klachten over de door Active Drive verschafte adviezen en informatie, moeten binnen één maand na kennisname door de Opdrachtgever van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen één jaar na het advies of verstrekte informatie, schriftelijk en gemotiveerd bij Active Drive worden ingediend.

  18.2 Active Drive optredende als Reisorganisator, in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst.

  18.2.1 Indien de Overeenkomst niet wordt uitgevoerd overeenkomstig de verwachtingen die de Opdrachtgever c.q. Reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de Opdrachtgever c.q. Reiziger verplicht daarvan terstond mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 18.2.2.

  18.2.2 Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 6.2, dient terstond te worden gemeld bij de betrokken Dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet dit onverwijld worden gemeld bij de reisleiding en bij gebreke daarvan aan Active Drive.

  18.2.3 Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de Opdrachtgever c.q. Reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de Reisleiding of, indien dit onmogelijk is, bij Active Drive.

  18.2.4 Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis en/of het evenement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Active Drive.

  18.2.5 Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een Overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de Opdrachtgever c.q. Reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij Active Drive te worden ingediend.


  19. Verplichtingen van de Gast, Klant of Reiziger.

  19.1 De Gast, Klant of Reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis of het evenement van de reis- of evenementbegeleiders op te volgen. De Gast, Klant of Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

  19.2 De Gast, Klant of Reiziger, die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis of het evenement daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Active Drive van (voortzetting van) de reis of het evenement worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

  19.3 De verplichting van Active Drive om de in nood verkerende Gast, Klant of Reiziger hulp en bijstand te verlenen gedurende de reis of het buitenlandse evenement wordt zwaar belemmerd, indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reisverzekering inbegrepen S.O.S-centrale. De Gast, Klant of Reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die niet worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen- en bagageverzekeringen.

  19.4 Deelnemende voertuigen aan een reis dienen in goede technische conditie te verkeren (APK-gekeurd) en de eigenaar dient lid te zijn van een internationale hulpdienst (in Nederland ANWB IRK), zodat repatriëring in geval van grote technische problemen gewaarborgd is.


  20. Slotbepalingen.

  20.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft Active Drive, nadat zij de Opdrachtgever een redelijke termijn heeft gegund diens verplichting alsnog na te komen en deze niet daartoe is overgegaan, het recht de Overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijk vastgelegde verklaring gericht aan de Opdrachtgever.

  20.2 Active Drive is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat het op grond van de Overeenkomst te houden evenement een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de Opdrachtgever of op grond van de hoedanigheid van de Opdrachtgever en/of diens klant(en) en/of Gast(en), dat Active Drive de Overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van het evenement op de hoogte zou zijn geweest. Maakt Active Drive van deze bevoegdheid gebruik nadat het evenement begonnen is, dan is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten diensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige.

  20.3 Partijen verplichten zich jegens elkander tot al hetgeen in alle redelijkheid van hen kan worden verlangd.

  20.4 Indien een deel van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen, hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

  20.5 Op de Overeenkomst alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van een Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  20.6 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter wordt aangewezen en onverminderd het recht van Active Drive om een andere bevoegde rechter te adiëren.